ТОО «Arymak Trans Service»
Горячая линия

(7292) 47-33-01


«Самұрық-Қазына» Қоры компанияларының сатып алулар туралы барлық мәліметтері бір www.skm.kz ресурсында қолжетімді болады

Еншілес және тәуелді компаниялардың сатып алуларын жетілдіру жөніндегі саясатты іске асыру шеңберінде және ашықтық пен жариялылықты арттыру мақсатында «Самұрық-Қазына» АҚ Қорында сатып алулар бойынша жаңа тегін www.skm.kz. ақпараттық ресурсы жұмыс істейді.

Аталған ресурс он-лайн режимінде Қор ұйымдарының: Қазақстан темір жолы, Қазмұнайгаз, Қазатомөнеркәсібі, Самұрық-энерго және басқа да компаниялар тобы ұйымдарының ең өзекті және объективті ақпараттары орналастырылатын біртұтас ақпараттық алаң болып табылады.

Сайттың «Сатып алулар» модулінде жүргізілген және жүргізілетін сатып алулар туралы хабарландырулар, тендерлік құжаттамалар, ашу және қортындыларды шығару хаттамалары, сондай-ақ сатып алудың барлық тәсілдері: бір көзден, ашық тендер, бағалық ұсыныстарды сұрату және басқалары бойынша Қор компанияларының сатып алу процедураларына қосымша өзге де ақпараттар орналастырылған.

Енді ұсынушыларға Қор ұйымдарының 200-ден астам сайттарын қараудың қажеті жоқ.
Осы сайттың өзінде, «Жоспарлар» модулінде ғана Қордың 240-тан астам компаниясының 3 трлн. теңгеден астам жалпы сомаға және шамамен алғанда тауарлардағы, жұмыстардағы және қызметтер көрсетудегі 375 000 позицияға топтастырылған сұранысын қарауға болады.

Тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетулердің біртұтас номенклатуралық анықтамалығы (ТЖҚ БНА) біріңғай коды бойынша ғана бірнеше секундта тауарлардың, жұмыстардың және қызмет көрсетулердің қажетті позициялары бойынша ақпарат алуға болады.

Қажет болған жағдайда пошта жәшігіне компаниялардың атауы, орналасқан жері мен сатып алу датасы, бағалары сипатталған жүргізілген және жоспарланып отырған сатып алулар туралы жедел құлақтандыру (атаулы таратылым) келіп түседі.

Порталда Қор компанияларының сатып алулар мәселелері бойынша көптеген басқа да пайдалы және қызықты ақпараттар: адал ұсынушылардың, отандық тауар өндірушілердің тізілімдері, сатып алулар мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер берілген.
Сіздерді тіркелуге және Порталды пайдаланушылардың қатарына қосылуға шақырамыз.


Все сведения о закупках компаний Фонда «Самрук-Казына» теперь доступны на одном ресурсе – www.skm.kz

В рамках реализации политики по усовершенствованию закупок дочерних и зависимых компаний и с целью увеличения  прозрачности и гласности, в Фонде АО «Самрук – Казына» функционирует новый бесплатный информационный ресурс по закупкам www.skm.kz.

Данный ресурс является единой информационной площадкой на которой размещается в режиме он-лайн самая актуальная и объективная информация о закупках организаций Фонда: группы компаний Қазақстан темір жолы, Казмунайгаз, Казатомпром, Самрук-энерго и др.

В модуле «Закупки» сайта размещены объявления о проведенных или проводимых закупках, тендерные документации, протоколы вскрытия и подведения итогов, а также иная информация, сопутствующая процедурам закупок компаний Фонда по всем способам закупок: один источник, открытый тендер, запрос ценовых предложений и др.

Теперь у поставщиков отпала необходимость в просмотрах более 200 сайтов организаций Фонда.
Только на данном сайте, в модуле «Планы», доступна к просмотру консолидированная потребность более чем 240 компаний Фонда на общую сумму более 3 трлн.тенге и порядка 375 000 позиций в товарах, работах и услугах. Также имеется возможность скачивания годовых и долгосрочных планов компаний Фонда.

По уникальному коду Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ) за несколько секунд возможно получить информацию по интересующим позициям товаров, работ и услуг.

При необходимости, на почтовый ящик придет немедленное уведомление (адресная рассылка) о проведенных или планируемых закупках с описанием наименования компании, места и даты закупок, цены.

На Портале представлено много другой полезной и интересной информации по вопросам закупок компаний Фонда: реестры добросовестных поставщиков, отечественных товаропроизводителей, нормативные правовые акты по вопросам закупок и др.
Приглашаем Вас зарегистрироваться и влиться в ряды пользователей Портала.


All information about purchases made by companies that are within Samruk Kazyna Savireign Wealth Fund is now available on www.skm.kz

As part of the policy to improve purchases made by subsidiaries and joint ventures, and to increase transparency and disclosure, Samruk Kazyna has launched a new free-of-charge information resource about purchases at www.skm.kz.

This is an online web-based information platform which has up-to-date and unbiased information about purchases made by companies within Samruk: Kazakhstan Temir Zholy, Kazmunaygas, Kazatomprom, Samruk Energo, etc.

In the PURCHASES module there are announcements of purchases that have been or are being made, bidding documents, bid opening minutes, and any other information associated with procurement by companies within Samruk on any procurement procedures, like: single-source, open tendering, request for quotation, etc.
Now there is no need for contractors to be surfing through over 200 websites of Samruk.

On this website only, the PLANS module allows a user to look through the overall demand by over 240 companies within Samruk in around 375,000 items of goods, works, and services totaling over three billion tenge. One may also download annual or long-term plans of a company within Samruk.
By using the unique code of Uniform Stock Item Identification Guide, one can access any items of goods, works and services they wish in a few seconds.
If required, one may subscribe to a prompt notice/direct mail of purchases made or planned detailing company name, the venue and the date of procurement, and the price.

The web portal has many other useful and interesting information about purchases by companies within Samruk, like: list of good suppliers, local manufacturers, procurement-related regulations, etc.

You are welcome to register and join other users of the web portal.